Политика за сигурност

Декларация  за политика по сигурността на информацията  на ФОНДАЦИЯ ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА

С настоящия документ ръководството на ФОНДАЦИЯТА декларира своята пълна ангажираност в процесите на развитие, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на сигурността на информацията, съответстваща на изискванията на Регламента /ЕС/ 2016/679.

Поставените цели за сигурността на информацията са съвместими със стратегическите цели на ФОНДАЦИЯТА и се спазва от членовете на Управителния съвет и всички заинтересовани страни. Политиката по сигурност на информацията е неделима част от общата политика за цялостната дейност на ФОНДАЦИЯТА.

Ръководството на ФОНДАЦИЯТА гарантира, че политиката за сигурност на информацията се преглежда регулярно и се актуализира при необходимост, за да е в съответствие с евентуални промени в условията при които работи ФОНДАЦИЯТА и в изискванията на законови и нормативни документи и приложими стандарти.

С тази политика ръководството на ФОНДАЦИЯТА поема ангажимент и изразява своята отговорност за осигурявате на всички   необходими ресурси при изпълнение на Системата за управление на сигурността на

Информацията  /СУСИ/, която съответства на нормативните и законови изисквания в Република България.      

Изготвил: /Член на УС – Р.Банкова/

Съгласувал: /Председател на УС – Страцимир Петков/