Правила и ред за извършване на общественополезна дейност

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

    1.1. Чрез този правилник се уреждат правилата и редът за извършване на общественополезна дейност на Фондация „ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА” и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото и.

    1.2. Фондацията е учредена като юридическо лице с нестопанска цел  и осъществява дейността си съгласно действащото законодателство на Република България.

    1.3. Фондацията е доброволна, независима, неполитическа организация, обединяваща на доброволни начала физически  и юридически лица, които приемат устава и целите й.

    1.4. Фондацията се определя за извършване на дейност в обществена полза по смисъла на чл.2,ал.1 от ЗЮЛНЦ.

    1.5. Фондацията е учредена за неопределен срок от време.

    1.8. Фондацията е учредена с начални парични дарения в размер общо на:  2520 /две хиляди петстотин и двадесет/лв., които са внасени от учредителите.

2. ОСНОВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

на дейността на Фондацията са настоящите възпитаници на Езикова гимназия в гр. Ловеч, която към настоящия момент се именува Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I”.

3. ПРИНЦИПИ

на Фондацията са:

  3.1. Съблюдаване на законите.

  3.2. Публичност и прозрачност.

  3.3. Отвореност за взаимодействие и партньорство с цел реализиране най-ефикасно реализиране на общественополезната дейност на Фондацията.

  3.4. Задължително участие на органите на ученическата, учителската и родителска общности в подбора на учениците,подлежащи на поощрения.

  3.5. Равнопоставеност на всички дарители и потребители на дейността на Фондацията.

  3.6. Максимална опростеност на структурите и процедурите в дейността на Фондацията за постигане на ефективност, оперативност и бързина.

 

4. ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА

    4.1. Основната цел на Фондацията ще бъде осъществяване на дейности с нестопанска цел, свързани с подпомагане и развитие образованието на учениците в ПЕГ „Екзарх Йосиф I” гр.Ловеч.

    4.2. Да насърчава развитието на талантите при децата, като съдейства за получаване на образование, знание, умения и култура у подрастващото поколение.

    4.3. Да съдейства за духовното, интелектуалното и физическо развитие на учениците в училището, възпитаването им в дух на високи цели, спортсменство, хуманизъм и уважение към човешката личност.

    4.4. Да подпомага създаването и поддържането на  материална база, свързана с постигане на целите.

    4.5. Да спомага за поддържане сградния фонд и дворното пространство на училището.

    4.6. Да сътрудничи с държавни и общински учреждения  с оглед реализиране на проекти,насочени към постигане на целите.

 

5. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

    5.1. Стимулиране  интерес към усвояване на знания извън задължителния учебен план чрез работа с лектори – утвърдени специалисти в съответните науки.

    5.2. Сформиране на работни групи с участие на  личности с утвърдени успешни практики.

    5.3. Подпомагане надарени ученици в затруднено материално положение.

    5.4. Учредяване на стипендии и награди.

    5.5. Осигуряване на техническа и материална обезпеченост на лаборатории и  учебни кабинети чрез закупуване на техника, консумативи, учебни пособия, демонстрационни уреди.

    5.6. Извършване на дейности,свързани с проектиране и реализиране на конструктивни и ремонтни дейности,свързани със сградния фонд и дворното пространство на училището.

6. НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ

   Всяка година Управителният съвет приема основните насоки за развитие на Фондацията, както и изготвя програма за осъществяване на дейността,като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването и.

 7. ИМУЩЕСТВО

     7.1. Имуществото на Фондацията се образува от:

     7.1.1. Първоначалните дарения на учредителите.

     7.1.2. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица.

     7.1.3. Субсидии,помощи, спонсорство и други доходи,получени в съответствие с действащото законодателство.

     7.2. Постъпления

     7.2.1. Предмет на постъпления в полза на Фондацията може да бъде всякакъв вид имущество: пари в левове и чуждестранна валута,права на собственост – движима, недвижима и интелектуална, вземания и други фактически отношения.

     7.2.3. Всички безвъзмездни постъпления се отразяват незабавно в Книга на даренията,а на дарителите се издават удостоверения за дарителство, в които се посочва датата, вида и размера на дарението.

     7.3. Разходване на имуществото на Фондацията

     7.3.1. Имуществото на Фондацията се разходва пряко за постигане на нейните цели,както и за административното поддържане за изпълнение правомощията на нейните органи.

          Прякото разходване включва:

     7.3.1.1. Разходи за лектори – утвърдени специалисти в съответните науки.

     7.3.1.2. Разходи за сформиране на работни групи с участие на  личности с утвърдени успешни практики.

      7.3.1.3. Разходи за подпомагане надарени ученици в затруднено материално положение.

      7.3.1.4. Разходи за учредяване на стипендии и награди.

      7.1.3.5. Разходи за осигуряване на техническа и материална обезпеченост на лаборатории и  учебни кабинети чрез закупуване на техника, консумативи, учебни пособия, демонстрационни уреди.

     7.1.3.6. Разходи за извършване на дейности,свързани с проектиране и реализиране на конструктивни и ремонтни дейности, свързани със сградния фонд и дворното пространство на училището.

     7.3.2. Дарителите/завещателите  могат да поставят условия за даренията си, когато желаят чрез дарението/завещанието да бъде учредена награда, стипендия, специализиран фонд и други подобни.

     7.3.3. Разходването на средства за стипендии и награди, извън средствата, постъпили под условие, може се извършва  и по предложение на Педагогическия съвет и/или Ученическия съвет и задължително се съгласува с Обществения съвет.

     7.3.4. Фондацията ще отказва дарения или завещания,направени с неприемливи за нея условия и в противоречие със закона, морала и настоящия акт, както и дарения, направени от анонимни дарители.

     7.3.5. Управлението и разпореждането с имуществото на Фондацията се осъществява от Управителния съвет или от специално упълномощени от него лица в съответствие с изискванията на действащото национално законодателство и условията на този акт, и по начин, осигуряващ запазването и увеличаването му .

     7.3.6. При разходване на парични средства се изисква мотивирано решение, прието с обикновено мнозинство от Управителния съвет, а при разпореждане с недвижимо имущество се изисква мотивирано решение, прието с единодушие от Управителния съвет.

     7.3.7. Фондацията не разпределя печалба.

     7.3.8. Фондацията разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите и осъществяване на дейностите по чл.4 и чл.5 от Правилника.Безвъзмездното разходване се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите.

8. Фондацията подпомага

учениците, учителите и училището само, ако чрез това подпомагане се постигат целите, определени в Учредителния акт и Устава.

9. ГОДИШНА ПРОГРАМА

    9.1. Управителният съвет ежегодно приема програма за осъществяване дейността на Фондацията, като се определят  конкретно дейностите,включени в предмета на основната дейност по реда на чл.5 от Правилника.

    9.2. Годишната програма предвижда конкретните действия,които ще бъдат предприети за осъществяване на всяка дейност.

    9.3. Средствата,необходими за извършване на отделните дейности за съответната календарна година,техният размер, конкретно предназначение и начин на разходване, се определят от Управителния съвет с годишната програма за осъществяване на дейността.

   9.4. С годишната програма Управителният съвет определя  конкретната дейност,начина на подпомагане и размера на средствата,лицата/обектите на подпомагане,реда и критериите за подбор.

10. РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Решението за подпомагане по реда на чл.7.3.1. от Правилника се взема  от Управителния съвет  в съответствие с предвидените средства, предназначение за ползването им, ред и критерий за избор на лицата/обектите,определени в годишната програма.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   11.1. Настоящият Правилник е приет на 07.05.2017г. от Управителния съвет на ФОНДАЦИЯ „ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА”

   11.2. Въпросите,неуредени с настоящия Правилник се уреждат по реда на ЗЮЛНЦ, Учредителния акт, Устава и действащото законодателство на Република България.