Учредителен Акт

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   1.1. Наименованието на  фондацията е: „ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА”. Наименованието на фондацията може да се изписва и на латиница “ZA LOVESHKATA EZIKOVA”.

   1.2. Фондацията се учредява като юридическо лице с нестопанска цел  и осъществява дейността си съгласно действащото законодателство на Република България.

   1.3. Фондацията е доброволна, независима, неполитическа организация, обединяваща на доброволни начала физически  и юридически лица, които приемат устава и целите й.

   1.4. Фондацията се определя за извършване на дейност в обществена полза по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗЮЛНЦ.

   1.5. Фондацията се учредява за неопределен срок от време.

   1.6. Фондацията е със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, ул. ”Шишман” №7

  

   1.7. Учредители на фондацията са:

 1. Тодор Стефанов Недев
 2. Радослав Христов Хитов
 3. Иванка Петрова Драгнева
 4. Радина Минкова Банкова
 5. Галина Цанкова Петкова
 6. Ивелина Севдалинова Докторова
 7. Мирослав Тодоров Марков
 8. Иван Милчев Симеонов
 9. Павлина Съботинова Зарчева-Цанкова
 10. Иво Николаев Чирипов
 11. Мария Илиева Съева
 12. Кирил Колев Станчев
 13. Адриан Красимиров Джонев
 14. Страцимир Веселинов Петков
 15. Ивайло Генов Вътев
 16. Петя Тихомирова Ангелова
 17. Христина Съйкова Димитрова
 18. Цветан Минков Минков
 19. Павел Вълов Бороджийски
 20. Мира Руменова Карадилова

    1.8. Фондацията се учредява с начални парични дарения в размер общо на:  2520 /две хиляди петстотин и двадесет/ лв., които се внасят от учредителите, както следва:

 1. Тодор Стефанов Недев – 300 /триста/ лева
 2. Радослав Христов Хитов – 100 /сто/ лева
 3. Иванка Петрова Драгнева – 100 /сто/ лева
 4. Радина Минкова Банкова – 500 /петстотин/ лева
 5. Галина Цанкова Петкова – 50 /петдесет/ лева
 6. Ивелина Севдалинова Докторова – 100 /сто/ лева
 7. Мирослав Тодоров Марков – 100 /сто/ лева
 8. Иван Милчев Симеонов – 100 /сто/ лева
 9. Павлина Съботинова Зарчева-Цанкова – 100 /сто/ лева
 10. Иво Николаев Чирипов – 100 /сто/ лева
 11. Мария Илиева Съева – 200 /двеста/ лева
 12. Кирил Колев Станчев – 20 /двадесет/ лева
 13. Адриан Красимиров Джонев – 50 /петдесет/ лева
 14. Страцимир Веселинов Петков – 300 /триста/ лева
 15. Ивайло Генов Вътев – 300 /триста/ лева
 16. Петя Тихомирова Ангелова – 10 /десет/
 17. Христина Съйкова Димитрова – 10 /десет/
 18. Цветан Минков Минков – 10 /десет/
 19. Павел Вълов Бороджийски – 50 /петдесет/ лева
 20. Мира Руменова Карадилова – 20 /двадесет/ лева

     Учредителите правят тези дарения по силата на този Учредителен акт.

2. ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА

    2.1. Основната цел на Фондацията ще бъде осъществяване на дейности с нестопанска цел, свързани с подпомагане и развитие образованието на учениците в ПЕГ „Екзарх Йосиф I” гр. Ловеч.

    2.2. Да насърчава развитието на талантите при децата, като съдейства за получаване на образование, знание, умения и култура у подрастващото поколение.

    2.3. Да съдейства за духовното, интелектуалното и физическо развитие на учениците в училището, възпитаването им в дух на високи цели, спортсменство, хуманизъм и уважение към човешката личност.

    2.4. Да подпомага създаването и поддържането на  материална база,свързана с постигане на целите.

    2.5. Да спомага за поддържане сградния фонд и дворното пространство на училището.

    2.6. Да сътрудничи с държавни и общински учреждения  с оглед реализиране на проекти,насочени към постигане на целите.

3. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

    3.1. Стимулиране  интерес към усвояване на знания извън задължителния учебен план чрез работа с лектори – утвърдени специалисти в съответните науки.

    3.2. Сформиране на работни групи с участие на  личности с утвърдени успешни практики.

    3.3. Подпомагане надарени ученици в затруднено материално положение.

    3.4. Учредяване на стипендии и награди.

    3.5. Осигуряване на техническа и материална обезпеченост на лаборатории и  учебни кабинети чрез закупуване на техника, консумативи, учебни пособия, демонстрационни уреди.

    3.6. Извършване на дейности,свързани с проектиране и реализиране на конструктивни и ремонтни дейности,свързани със сградния фонд и дворното пространство на училището.

4. ИМУЩЕСТВО

     4.1. Имуществото на Фондацията се образува от:

     4.1.1. Първоначалните дарения на учредителите.

     4.1.2. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица.

     4.1.3. Субсидии, помощи, спонсорство и други доходи,получени в съответствие с действащото законодателство.

     4.2. Постъпления

     4.2.1. Предмет на постъпления в полза на Фондацията може да бъде всякакъв вид имущество: пари в левове и чуждестранна валута, права на собственост – движима, недвижима и интелектуална, вземания и други фактически отношения.

     4.2.3. Всички безвъзмездни постъпления се отразяват незабавно в Книга на даренията,а на дарителите се издават удостоверения за дарителство, в които се посочва датата, вида и размера на дарението.

     4.3. Разходване на имуществото на Фондацията

     4.3.1. Имуществото на Фондацията се разходва само за постигане на нейните цели .

     4.3.2. Дарителите/завещателите  могат да поставят условия за даренията си, когато желаят чрез дарението/завещанието да бъде учредена награда, стипендия, специализиран фонд и други подобни.

     4.3.3. Разходването на средства за стипендии и награди, извън средствата,постъпили под условие, може се извършва  и по предложение на Педагогическия съвет и/или Ученическия съвет и задължително се съгласува с Обществения съвет.

     4.3.4. Фондацията ще отказва дарения или завещания,направени с неприемливи за нея условия и в противоречие със закона, морала и настоящия акт, както и дарения, направени от анонимни дарители.

     4.3.5. Управлението и разпореждането с имуществото на Фондацията се осъществява от Управителния съвет или от специално упълномощени от него лица в съответствие с изискванията на действащото национално законодателство и условията на този акт, и по начин, осигуряващ запазването и увеличаването му .

     4.3.6. При разходване на парични средства се изисква мотивирано решение, прието с обикновено мнозинство от Управителния съвет, а при разпореждане с недвижимо имущество се изисква мотивирано решение, прието с единодушие от Управителния съвет.

     4.3.7. Фондацията не разпределя печалба.

5. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

     5.1. Фондацията се управлява от Управителен съвет,състоящ се от 7 /седем/ лица и Председател на Управителния съвет,които се избират за срок от 3 /три/ години.

     5.2. В органите на Фондацията може да бъде избрано всяко дееспособно физическо лице,което приема целите на Фондацията. Участието в Управителния съвет се основава на принципите на доброволност и безвъзмездност.

     5.3. Членовете на Управителния съвет се избират от учредителите.

     5.4. Учредителите имат запазено право на членство в Управителния съвет,извън посочените от тях седем лица, като в това си качество участват със съвещателен глас в заседанията на съвета. Като почетен член със съвещателен глас в работата на съвета участва и Директора на училището.

     5.5. За членове на Управителния съвет определяме:

 1. Тодор Стефанов Недев
 2. Радина Минкова Банкова
 3. Страцимир Веселинов Петков
 4. Ивайло Генов Вътев
 5. Мария Илиева Съева
 6. Мирослав Тодоров Марков
 7. Христина Съйкова Димитрова

6. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

     6.1. Правомощия

     6.1.1. Изменя и допълва Устава на Фондацията.

     6.1.2. Избира Председател на Управителния съвет и определя обема на дейността му.

     6.1.3. Определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията.

     6.1.4. Взема решения за разпореждане с имуществото на Фондацията.

     6.1.5. Приема годишен бюджет на Фондацията.

     6.1.6. Приема годишен отчет за дейността и финансов отчет.

     6.1.7. Взема решения за разкриване на клонове.

     6.1.8. Взема решения за преобразуване и прекратяване на Фондацията.

     6.1.9. Приема и променя правила за дейността си.

     6.2. Заседания и решения

     6.2.1. Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанията присъстват повече от половината му членове.

     6.2.2. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, включително за неприсъственото му провеждане.

     6.2.3. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, а решенията, свързани с разпореждане с недвижими имоти и определяне на дейността, се вземат с единодушие.

     6.2.4. Управителният съвет взема решения за приемане или изключване на свой член с единодушие,по предложение на Председателя на Управителния съвет или на учредителите, като предложеният не гласува.

     6.2.5. За заседанията на Управителния съвет се води протокол,който се подписва от Председателя на Управителния съвет, а при негово отсъствие от избрания председателстващ и от протоколчика, избран на съответното заседание. Протоколите се съхраняват в Протоколна книга на Фондацията.

     6.3. Свикване на Управителния съвет

     6.3.1. Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя или от всеки негов член или по искане на всеки от учредителите.

     6.3.2. Свиква се с писмена покана, която съдържа дневния ред,дата, час и място на провеждане на заседанието, както и информация  по чия инициатива се свиква заседанието, изпратена до три дни преди насрочения ден до членовете на Управителния съвет. Изпращането може да бъде и на електронна поща.

     6.4. Правомощия на членовете на Управителния съвет

     6.4.1. Член на Управителния съвет няма право да гласува при въпроси,отнасящи се до:

     6.4.1.1. него самия, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения,по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до  втора степен включително;

     6.4.1.2. юридически лица,в които той е управител.

     6.4.2. Член на Управителния съвет може, с изрично писмено пълномощно,да представлява не повече от един член на Управителния съвет, като преупълномощаване не се допуска.

    6.5. Доклади на Управителния съвет

    6.5.1. Управителният съвет изготвя и приема доклад за дейността си веднъж годишно,който съдържа данни относно:

    6.5.1.1. Извършените дейности, изразходваните за тях средства,връзката им с целите и постигнатите резултати;

    6.5.1.2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

    6.5.1.3. Вида,размера,стойността и целите на получените  дарения и данни за дарителите;

    6.5.1.4. Финансовият резултат.

    6.5.1.5. Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Фондацията се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в интернет страницата на Фондацията.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛ

    7.1. Председателят се избира от членовете на Управителния съвет.

    7.2. Председателят ръководи цялата дейност на Фондацията.Решава всички въпроси,свързани с осъществяване предмета на дейност на Фондацията, с изключение на въпросите, които по закон или по силата на този устав, са в компетентност за решаване от Управителния съвет.

    7.3. Правомощия:

    7.4. Да управлява и представлява Фондацията;

    7.5. Да представлява Фондацията пред трети лица, пред банкови, финансови и други институции и пред всички органи на местната ,държавната и съдебната  власт, предприятия и структури;

    7.6. Да организира,ръководи и контролира цялостната дейност на Фондацията,както и изпълнението решенията на Управителния съвет;

    7.7. Да отговаря за редовното водене и съхраняване книжата на Фондацията

8. КНИГИ НА ФОНДАЦИЯТА

    8.1. Задължителните счетоводни книги.

    8.2. Протоколна книга за заседанията на Управителния съвет.

    8.3. Книга за даренията и завещанията.

    8.4. Всички деловодни книги и книжа се съхраняват по адреса на регистрация на Фондацията в гр. Ловеч 5500, ул. “Шишман“ 7.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ

   9.1. Фондацията се прекратява:

   9.2. По решение на съда,в предвидените от закона случаи.

   9.3. С решение на Управителния съвет, взето с единодушие.

10. ЛИКВИДАЦИЯ

  При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на  чл.14 от ЗЮЛНЦ.

  Настоящият устав се подписа от учредителите на  двадесет и втори април, две хиляди и седемнадесета година.