За Нас

Мисия

Основната мисия на ФОНДАЦИЯ „ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА” е да обедини всички настоящи, завършили и бъдещи ученици на гимназията да участват в подпомагането на младите хора учещи в гимназията да се образоват, да развиват своите дарби и заложби, което да им дава шанс за успешна реализация, като това да стане устойчива във времето традиция и пример за взаимопомощ и последователност.

Цели

Фондацията има за цели:
– Насърчаване развитието на талантите при децата чрез съдействие за получаване на образование, знание, умения и култура у подрастващото поколение.
– Съдействие за духовното, интелектуалното и физическото развитие на учениците в училището, възпитаването им в дух на високи цели, спортсменство, хуманизъм и уважение към човешката личност.
– Подпомагане създаването и поддържането на материална база, свързана с постигане на целите.
– Съдействие за поддържане на сградния фонд и дворното пространство на училището.
– Сътрудничество с държавни и общински учреждения за реализиране на проекти, насочени към постигане на целите.

Дейности

За постигане на целите Фондацията ще извършва следните дейности:
– Стимулиране на интерес към усвояване на знания извън задължителния учебен план чрез работа с лектори – утвърдени специалисти в съответните науки.
– Сформиране на работни групи с участие на личности с утвърдени успешни практики.
– Подпомагане на талантливи ученици в затруднено материално положение.
– Учредяване на стипендии и награди.
– Осигуряване на техническа и материална обезпеченост на лаборатории и учебни кабинети чрез закупуване на техника, консумативи, учебни пособия, демонстрационни уреди.
– Извършване на дейности, свързани с проектиране и реализиране на конструктивни и ремонтни дейности, свързани със сградния фонд и дворното пространство на училището.